Fagamos da RISGA un verdadeiro dereito

Fagamos da RISGA un verdadeiro dereito

Case unha vintena de organizacións sociais e políticas  presentamos  alegacións ao proxecto de decreto de desenvolvemento da lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia, no relativo á tramitación da renda de inclusión social de Galicia e das axudas de inclusión, e que queremos continuar demandando a nosa participación activa no proceso que leve a establecer o futuro tanto da renda de inclusión social de Galicia como, por ende, das políticas sociais que deben garantir o noso sistema de protección social, vimos de elaborar este Acordo Colectivo baixo o lema “Fagamos da RISGA un verdadeiro dereito”.

As Organizacións asinantes do acordo somosForo Galego de Inmigración, Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia, Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG), Asociación ONG Viraventos, Proserso, SOS Racismo,  Oficina de Dereitos Sociais de Coia (Vigo), Asociación Boa Vida,  Asociación Plataforma Polo Emprego,  Colectivo Baladre,  Colectivo de Renda Básica Universal de Compostela, Coordenadora de Crentes Galegos, Esquerda Unida,  BNG, Compostela Aberta, En Marea, CUT

GLOBALMENTE O ACORDO PRETENDE:

1.- A reformulación do proxecto de decreto da Risga e da propia Lei de inclusión social en base ao exposto neste documento.

2.- Que as organizacións e colectivos asinantes poidamos participar activamente e con carácter vinculante no proceso de reformulación do proxecto e no procedemento de audiencia unha vez estudadas as correspondentes alegacións

En concreto, O acordo estrutúrase en seis partes que reivindican unha Risga:

1.- Garantida e informada, coa esixencia dunha carteira de servizos accesible mediante a  elaboración dunha  “carta de servizos” que a cidadanía poida consultar para  coñecer os recursos, servizos e prestacións do sistema social.

2.- Como Dereito cidadá e non como subsidio condicionado. Esiximos un modelo de RISGA como dereito e non como prestación graciable que parta da dignidade da persoa e non criminalice a pobreza, polo tanto :

– Ao que poida acceder calquera persoa empadroada en territorio galego (eliminar  o requisito de “residencia legal”).

-Sen as actuais limitacións de idade, (suprimir a franxa de idade 25-65 anos).

– Con posibilidade. de percibir máis dunha Risga no mesmo domicilio.

– Eliminando o criterio de “familiares obrigados a prestar alimentos”.

3.- Suficiente e Digna: esiximos unha RISGA suficiente para garantir unha existencia digna e a participación na sociedade como elemento básico de inserción social, por iso, é imprescindible

-Aumento das contías para garantir o principio de suficiencia e dignidade na  satisfacción das necesidades básicas. Seguindo as indicacións do Comité  Europeo de Dereitos Sociais en relación ás remuneracións suficientes para garantir   un nivel de vida digno se debería estar contemplando contías de Risga que  representasen o 60% do salario medio, o que en Galicia suporía duplicar a actual  contía de 403,38 euros establecida para unha persoa.

– Eliminación de incompatibilidades con ingresos escasos procedentes de contratos precarios, prestacións  e  outras axudas públicas.

4.- Accesible e eficaz: defendemos un modelo de RISGA eficiente e áxil, sen burocratizacións innecesarias, co obxecto de que cumpra o seu cometido na maior brevidade posible, polo tanto:

– Simplificación do procedemento e, en todo caso, cumprimento dos tempos de tramitación (tempo máximo de tres meses dende a entrada da solicitude no Concello correspondente).

– Informe Social como elemento vinculante e prioritario, por riba do número inxente de documentos que se solicitan, cun modelo de “xanela única” e de dixitalización de documentos que axilizen todo o proceso.

5.-Individualizada e Respectuosa: defendemos unha RISGA garantista cos dereitos individuais e respectuosa co proxecto de vida escollido pola persoa, por iso:

.-Valoración principal de acceso relativa á situación de empobrecemento  económico e falta  de recursos efectivos. Eliminando por tanto os requisitos de  “factor de exclusión” e “desemprego”. –

– Criterios individualizados.

.- Coñecemento e consenso no proxecto de inclusión. Facilitar o acceso ao mesmo.

6.- Efectiva e Sostible, para iso, compre:

– Coordinación entre administracións.  Obxectividade e uniformidade de  criterios. –

–  Reforzo e formación continua do persoal implicado en todo o procedemento,  garantindo a presencia de profesionais do  traballo social, entre outros profesionais nas unidades de tramitación. Criterios técnicos das profesionais implicadas na tramitación e supervisión dos  procedementos. Superación de estereotipos, xuízos e prexuízos sociais,  entendendo a  protección social como  dereito.

– Intervención nun contexto de axuda e acompañamento real, minimizando  prácticas de control e erradicando as de persecución e criminalización do  empobrecemento das persoas.

– Interdisciplinariedade para garantir a calidade da intervención.