OFERTA DE EMPREGO  Orientador/a Laboral

 

PERFIL REQUIRIDO

Requisitos imprescindibles:

Titulación universitaria de grao medio ou superior na área das C.C. Sociais, preferiblemente en Traballo Social.
Experiencia profesional demostrada de a lo menos 2 anos, na execución de proxectos de inserción laboral dirixidos a colectivos vulnerables.
Coñecementos das ferramentas informáticas: Excel, Word, Powerpoint, Publisher e Internet (redes sociais), páginas web, etc.
Galego falado e escrito
Formación en Igualdade de Xénero mínimo de 30 horas.
Competencias Básicas: Comunicación, Planificación e organización, Orientación ao Logro, colaboración e Compromiso coa Entidade.
Competencias Transversais: empatía, adaptación ao cambio, iniciativa, flexibilidade, resolución de conflitos, traballo en equipo, xestión de persoas, tolerancia á frustración.

Requisitos valorados:

Coñecemento sobre a realidade sociolaboral e xurídica do perfil de participantes no proxecto.
Coñecemento do funcionamento dos Servicios Sociais Comunitarios do Concello da Coruña.
Coñecemento e manexo da plataforma empregada pola Xunta de Galicia dentro do II Plan Galego de Inclusión Social
Alta motivación e identificación cós valores propios da entidade e cos fins para os que traballa.
Sensibilidade e compromiso ético-social
Experiencia de voluntariado en entidades do sector.

DESCRICIÓN DO POSTO

A persoa seleccionada entrará a formar parte do equipo que executa itinerarios persoalizados de inserción sociolaboral con persoas en situación ou risco de exclusión social, prioritariamente de orixe inmigrante.

Funcións principais:

Deseño, seguimento e execución das accións de orientación e acompañamento nos itinerarios de inserción profesional personalizados por competencias
Planificación, xestión e realización de talleres de procura de emprego e sesións grupales.
Planificación, xestión e realización de cursos de formación en competencias dixitais
Seguimento e acompañamento nos itinerarios de inserción profesional personalizados.
Seguimento de persoas participantes.
Coordinación no desenvolvemento de actuacións co equipo de emprego e intervención social.
Coordinación externa con axentes do territorio.
Elaboración de informes, seguimento cuantitativo, formularios e anexos que indique o financiador.
Dinamización do persoal voluntario adscrito ao proxecto

Localización: A Coruña.
Duración: 6 meses. De outubro de 2016 a marzo de 2017
Xornada laboral: 28 horas semanais.
Data de inicio: 01/10/2016

Enviar CV en formato PDF (SO SE ADMITIRAN CV NESTE FORMATO) a info@viraventos.org, con data límite de inscrición 19 de setembro de 2016.