OFERTA DE EMPREGO ONGD VIRAVENTOS

Técnico/a de inserción social.

PERFIL REQUIRIDO:

Técnico/a diplomado/a licenciado/a no área de C.C. Sociais ou experiencia equivalente.

Imprescindible experiencia en entidades da área das migracións.

Imprescindible dominio oral e escrito do galego.

Dominio do paquete Office.

PRINCIPAIS FUNCIÓNS:

Atención directa do/a usuario/a.

Realización de tarefas administrativas.

Xestión da área de menores en risco de exclusión.

Responsable do voluntariado do departamento sociolaboral.

Formulación, xestión e xustificación de proxectos de acción social.

A VALORAR ADICIONALMENTE:

Formación especifica no ámbito de menores en risco e/ou inmigración.

Formación especifica en xestión de proxectos do ámbito social.

Experiencias de voluntariado en entidades do sector.

Persoa dinámica, organizada, proactiva, creativa e resolutiva.

Cidade: A Coruña.

Duración: Baixa de maternidade

Xornada laboral: 40 horas semanais.

Data de inicio estimada: 21/05/2012

Data límite de inscrición: 7/05/2012

Nº de vacantes: 1

Enviar CV: info@viraventos.org ; ongviraventos@yahoo.es