Rexistros dos que formamos parte

  • Inscrita no Rexistro de Asociacións (Ministerio do Interior) co nº 603859
  • Inscrita no Rexistro Galego de Axentes de Cooperación para o Desenvolvemento Sección A nº A-190
  • Inscrita no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servicios Sociais da Xunta de Galicia co número RUEPSS E-2216
  • Inscrita no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia có número O-538
  • Inscrita no Rexistro Municipal de Asociacións da Coruña REMAC, có número 570
  • Inscrita no Rexistro de Transparencia  co número 390184823385-80
  • Solicitada e pendente de resolución ante o Ministerio do Interior a Declaración de Utilidade Pública

Código de conducta

Este é o regulamento de comportamento interno e externo, de obrigado cumprimento para VIRAVENTOS, así como para tódalas entidades socias da Coordinadora Galega de ONGDs.

Manifesto pola protección da infancia

Apoiamos o Manifesto por unha promoción da protección e o bo trato da infancia en España.

Código de conducta. Infancia

En Viraventos estamos comprometidos coa protección dos nenos, nenas e adolescentes. Para iso é imprescindible que as entidades que traballamos coa infancia e a adolescencia desenvolvamos políticas internas de protección. Todas as persoas vinculadas a Viraventos asumen a Política e Código de Conducta do Bo trato cara as nenas, nenas e adolescencia elaborado pola Fundación Educo.