Buscamos un Técnico/a de Intervención social

OFERTA DE EMPREGO EN VIRAVENTOS

Técnico/a de Intervención social

PERFIL REQUIRIDO

Requisitos imprescindibles:
• Titulación universitaria de grao medio ou superior na área das C.C. Sociais.
• Experiencia profesional demostrada na xestión de proxectos sociais a lo menos durante 2 anos. Coñecemento e manexo das metodoloxías e ferramentas habituais de formulación e xustificación.

Requisitos valorados:
• Experiencia profesional na xestión de entidades non lucrativas
• Experiencia profesional en comercio xusto e/ou xestión comercial.
• Experiencia profesional de a lo menos 2 anos na intervención con colectivos vulnerables, especialmente con persoas inmigrantes.
• Capacidade de sistematización, resolución e organización do traballo
• Coñecementos das ferramentas informáticas: Excel, Word, Powerpoint, Publisher e Internet (redes sociais), páginas web, etc
• Alta motivación e identificación cos valores propios da entidade e cos fins para os que traballa.
• Sensibilidade e compromiso ético-social
• Experiencia de voluntariado en entidades do sector
• Localización: A Coruña.
• Duración: Substitución de baixa por maternidade
• Xornada laboral: 39 horas semanais.
• Data de inicio: 06/07/14

Enviar CV exclusivamente en formato PDF a info@viraventos.org antes das 12:00h da mañá do día 26 de xuño de 2015