SERVICIO DE CONCILIACIÓN- XOGOTECA

Viraventos ofrece un servizo de apoio á conciliación para todas aquelas familias que o precisen co obxecto de facilitar actividades formativas ou de busca de emprego. O servizo préstase por profesionais tituladas en educación infantil entre luns a venres, no domicilio do menor ou no espazo lúdico infantil-xogoteca dispoñible na sede de Viraventos. Aténdese preferentemente a persoas participantes en cursos de formación ou en itinerarios de orientación e inserción sociolaboral personalizada tanto de Viraventos como doutras entidades ou servizos sociais.

Para unha información máis detallada, chamar ao teléfono 881 889 460 ou pasar pola sede de Viraventos na rúa Mosteiro de Caaveiro 4, baixo, A Coruña.

O servizo inclúe un período de adaptación, actividades de coidado, atención e lecer de nenos e nenas de ata 12 anos, axudas na alimentación, aseo ou hixiene e acompañamento do/da menor fóra do fogar de ser necesario. Con carácter xeral exclúense as tarefas domésticas.

Esta actuación está subvencionada a través da Orde do 26 de abril de 2016 de subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social para os anos 2016 e 2017(DOG núm.86 do 06/05/2016), enmarcada dentro do Programa Operativo do FSE Galicia 2014-2020, no seu obxectivo 9 “Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación”.